Aktualności

Przedłużenie licencji na 2021r.

Przedłużenie licencji na 2021r.

poniedziałek, 9 listopad 2020 r.

 

 • Posiadanie ważnej licencji na rok kalendarzowy stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego.

 • Postępowanie w sprawie przedłużenia licencji wszczyna się na wniosek złożony przez osobę ubiegająca się , która posiada licencję zawodniczą Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w roku poprzedzającym, oraz udokumentuje udział we współzawodnictwie sportowym w roku poprzednim, w nie mniej niż 4 startach w dyscyplinie. Jeżeli zawodnik uczestniczy we współzawodnictwie sportowym w więcej niż jednej dyscyplinę (np. karabin i strzelba gładkolufowa) dokumentuje dodatkowo nie mniej niż po 2 starty w każdej tych dyscyplin.

 • Wniosek w sprawie przedłużenia licencji składa się za pośrednictwem Portalu Informatycznego na stronie PZSS.
  Link: https://portal.pzss.org.pl/ 
  Klub akceptując wniosek w Portalu Informatycznym potwierdza, że wnioskodawca spełnia wszystkie wymagania.
  Wniosek wymaga akceptacji Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego.

  Na Portalu Informatycznym PZSS >> Logowanie
  Login→ adres mailowy
  Hasło→

  Jeżeli wystąpią trudności z logowaniem, prosimy o kontakt z administratorem bazy danych (kierownictwo klubu). O przedłużenie licencji, (za zgodą osoby zainteresowanej) wniosek może złożyć administrator.

 • W przypadku nieudokumentowania udziału we współzawodnictwie w roku poprzedzającym warunkiem przedłużenia ważności jest licencji jest zaliczenie sprawdzianu praktycznego (wg regulaminu egzaminu na patent strzelecki - część praktyczna). Sprawdzian przeprowadzony jest w klubie macierzystym wnioskodawcy, w każdej dyscyplinie, w której zawodnik nie udokumentował udziału w zawodach.

 •  Sprawdzian przeprowadza komisja powołana przez kierownika klubu po uzgodnieniu jej składu i terminu z Prezesem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

 • Osoba która występuje z wnioskiem o wydanie licencji, dokonuje opłatę 50 zł - wpłacając na konto klubu (obecnie pracujemy zdalnie):

  Wielkopolski Klub Strzelecki Grunwald
  Ul. Reymonta 29 60-791 Poznań
  Poznański Bank Spółdzielczy 30 9043 1070 2070 0054 7055 0001

 • Osoba która spełniła wymógł na przedłużenie licencji na 2021, ale startując w innych zawodach niż w zawodach Wlkp. KS Grunwald, prosimy o dostarczenie materiału źródłowego (komunikatu) lub przesłanie mailem na adres: biuro@wksgrunwald.pl w tej dyscyplinie w której brał/a udział.

 • Polski Związek Strzelectwa Sportowego zniósł wymógł składania przez osoby wniosku w formie papierowej, ale zobligował kierowników klubu:

Regulamin Przyznawania Licencji, uchwała z dn.25.06.2020r. PZSS)

§ 7 , pkt.7
Klub zobowiązany jest na każde wezwanie Komisji Licencyjnej PZSS wykazać spełnienie przez zawodnika wszystkich wymogów na podstawie posiadanej dokumentacji lub baz danych

Z poważaniem, 
ZARZĄD

 

 

  wróć