Statut

 

STATUT

STOWARZYSZENIA

WIELKOPOLSKI KLUB STRZELECKI

,,GRUNWALD”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Wielkopolski Klub Strzelecki ,,GRUNWALD” i jest stowarzyszeniem działającym w zakresie krzewienia sportu strzeleckiego i strzeleckiej rekreacji, propagowania tradycji strzelectwa i zrzeszania osób zajmujących się strzelectwem.

 2. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieoznaczony i działa w ramach prawnych wyznaczonych przez właściwe ustawy oraz na podstawie niniejszego statutu. 

 

§ 2.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

  

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa Wielkopolskiego.

 

§ 4. 

Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń i ich związków działających na rzecz strzelectwa. W szczególności Stowarzyszenie może być członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, o ile jego działania nie pozostają w sprzeczności ze statutem i uchwałami Stowarzyszenia.

 

§ 5.

Stowarzyszenie może posiadać własne odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci. 

 

Rozdział II

 Cele i formy działalności

 

§ 6.

Celami działalności Stowarzyszenia są: upowszechnianie, rozwój i podnoszenie poziomu strzelectwa sportowego ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży, upowszechnianie i rozwijanie strzelectwa rekreacyjnego, kontynuowanie tradycji strzeleckiej oraz innych dziedzin strzeleckich.

  

§ 7. 

Stowarzyszenie realizuje cele, o których mowa w § 6., poprzez:

 1. organizację procesu szkolenia sportowego,
 2. współpracę ze szkołami, uczelniami i innymi instytucjami oświatowo – wychowawczymi w celu krzewienia sportu strzeleckiego wśród dzieci i młodzieży,
 3. organizację imprez sportowych,
 4. opracowywanie kalendarzy imprez sportowych,
 5. organizację szkoleń strzeleckich,
 6. prowadzenie klasyfikacji sportowej zawodników,
 7. kontrolę realizacji przyjętych procesów szkoleniowych,
 8. prowadzenie działalności gospodarczej w celu zdobycia środków na działalność statutową w następujących formach:
 1. (92.61.Z) działalność w zakresie obiektu sportowego – hali strzeleckiej wraz z organizowaniem zarobkowych imprez sportowych,
 2. (92.62.Z) organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz festynów,
 3. (92.62.Z) działalność w zakresie szkółek strzeleckich, organizowanie szkoleń i kursów strzeleckich,
 4. (80.42.Z) organizowanie innych szkoleń, w szczególności szkoleń psychologicznych, antystresowych i mediacyjnych,
 5. (52.48.D) sprzedaż artykułów sportowych,
 6. (52.42.Z) sprzedaż odzieży sportowej i innej, związanej ze strzelectwem,
 7. (52.43.Z) sprzedaż obuwia sportowego i innego, związanego ze strzelectwem oraz strzeleckich skórzanych akcesoriów,
 8. (71.40.Z) wypożyczanie sprzętu sportowego (wypożyczalnia),
 9. (55.51.Z) prowadzenie stołówki sportowej,
 10. (55.40.Z) prowadzenie baru na terenie obiektu sportowego,
 11. (52.63.Z) prowadzenie sprzedaży z przewagą żywności i napoi  podczas imprez sportowych,
 12. (52.11.Z) prowadzenie stałego sklepu z przewagą art. spożywczych.

 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 8.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba, której kandydaturę przyjął Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. 
 2. Osoby małoletnie poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 
 3. Cudzoziemiec, który nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może należeć do Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Zarządu.
 4. Potwierdzeniem członkostwa jest podpisanie i złożenie Zarządowi deklaracji członkowskiej oraz uiszczenie opłaty wpisowej w kwocie ustalonej przez Zarząd. Uiszczenie ww. opłaty jest podstawą wpisu kandydata na listę członków Stowarzyszenia.
 5. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członkostwo honorowe może być nadane osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia lub sportu strzeleckiego.
 6. Członkowie honorowi są dożywotnio zwolnieni z uiszczania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 7. Członkami wspierającymi (bez czynnego i biernego prawa wyborczego) mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne zainteresowane działalnością Stowarzyszenia

§ 9.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

 1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków,
 2. czynnie i biernie uczestniczyć w wyborach władz Stowarzyszenia,
 3. korzystać ze sprzętu i obiektów sportowych Stowarzyszenia zgodnie z właściwymi regulaminami oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,
 4. korzystać z pomocy organizacyjnej i szkoleniowej innych członków Stowarzyszenia oraz jego władz,
 5. korzystać z wszelkich form pomocy Stowarzyszenia w zakresie wynikającym ze statutu i uchwał jego władz,
 6. korzystać z ochrony Stowarzyszenia w zakresie praw i interesów wynikających z członkostwa,
 7. przedkładać władzom Stowarzyszenia wnioski, inicjatywy i postulaty w zakresie działalności Stowarzyszenia,
 8. nosić znaki przynależności do Stowarzyszenia, w szczególności odznakę członkowską. 

§ 10.

Podstawowymi obowiązkami członków zwyczajnych Stowarzyszenia są:

 1. przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
 2. branie czynnego lub biernego (organizacyjnego) udziału w rywalizacji sportowej i programach szkoleniowych Stowarzyszenia oraz Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
 3. w miarę indywidualnych możliwości świadczenie wzajemnej pomocy organizacyjnej i szkoleniowej członkom Stowarzyszenia,
 4. udział w obradach Walnego Zebrania Członków, w pracach zespołów roboczych i komisjach powołanych przez władze Stowarzyszenia.

  

§ 11.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia, utraty praw publicznych orzeczonych prawomocnym wyrokiem lub śmierci członka Stowarzyszenia a także w razie rozwiązania Stowarzyszenia na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłasza się Zarządowi w formie pisemnej.
 3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia może być wykluczony i skreślony z listy członków lub zawieszony przez Zarząd w razie uporczywego uchylania się od czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia oraz nieprzestrzegania postanowień statutu i innych przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu.
 4. Zaleganie z zapłatą składek członkowskich za okres co najmniej 3 miesięcy może być podstawą do wyciagnięcia konsekwencji przewidzianych w punkcie 3.
 5. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu członka Stowarzyszenia praw wynikających ze statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz odsunięciu od pełnionych funkcji.

 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia

 

§ 12. 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, wyboru ich składu osobowego dokonuje się w głosowaniu tajnym.

 

 § 13.

 1. O ile statut nie stanowi inaczej uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu tych władz. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego właściwego organu. 
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile właściwy organ nie postanowi inaczej, zapadają w głosowaniu jawnym z wyjątkiem uchwał dotyczących składu osobowego władz Stowarzyszenia.
 3. Władze Stowarzyszenia mogą podejmować przewidziane prawem czynności w obecności co najmniej połowy statutowego składu tych władz.

 

§ 14.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być:
 1. zwyczajne sprawozdawczo – wyborcze,
 2. zwyczajne sprawozdawcze
 3. nadzwyczajne
 1. Pierwsze Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Komitet Założycielski Stowarzyszenia w celu wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej niezwłocznie po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

 

§ 15.

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu a w razie jego nieobecności lub zawieszenia pełnienia funkcji inny członek Zarządu, który przeprowadza wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków. 
 3. Walne Zebranie Członków wybiera spośród swego grona Przewodniczącego i Sekretarza, którzy czuwają na prawidłowym przebiegiem obrad i głosowaniem oraz sporządzają stosowny protokół.  

 

§ 16.

 1. Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 5 lat. Zarząd powiadamia pisemnie każdego członka z 14 – dniowym wyprzedzeniem o terminie, miejscu i porządku zebrania.
 2. Walne Zebranie sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku.
 3. Zarząd z własnej inicjatywy, a także na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 2/3 ogółu członków zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
 4. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien być złożony w formie pisemnej ze wskazaniem celu zwołania.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w terminie 21 dni od dnia wniesienia właściwego wniosku.
 6. Jeżeli Zarząd nie zwołuje Walnego Zebrania Członków w odpowiednim terminie, Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Komisję Rewizyjną.  

  

§ 17.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej będąca podstawą uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie bilansów rocznych i zatwierdzanie sprawozdań,
 3. wybór spośród członków Stowarzyszenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. rozpatrywanie wniosków dotyczących majątku Stowarzyszenia i rodzajów działalności,
 5. rozpatrywanie wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia,
 6. dokonywanie zmian statutu i podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji,
 8. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, które nie leżą w kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

  

§ 18.

 1. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby, które nie są  członkami Stowarzyszenia, zaproszone przez Zarząd.
 2. Walne Zebranie Członków może w razie potrzeby powołać zespoły robocze, komisje specjalne lub zespoły ekspertów.

 

§ 19.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 – 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków: Prezesa i odpowiednio 2 Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu; Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków w oddzielnym głosowaniu.
 2. Zarząd ma prawo uzupełnić swój skład w przypadku rezygnacji Prezesa lub członka Zarządu nie będącego Prezesem z pełnienia funkcji lub w razie zajścia innej przyczyny trwale uniemożliwiającej członkowi Zarządu pełnienie funkcji w Zarządzie. 
 3. Posiedzenia pełnego składu Zarządu powinny się odbywać co najmniej 2 razy na kwartał.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub jeden z Wiceprezesów. 

 

§ 20.

Do zakresu działalności Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz przez Prezesa lub upoważnionego Wiceprezesa,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i uchwalanie wysokości składek członkowskich, opłaty wpisowej i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 4. sporządzanie rocznych sprawozdań, budżetów i bilansów oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków,
 5. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 6. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie spraw spornych między członkami Stowarzyszenia,
 8. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia,  
 9. realizacja zadań programowych i uchwał Walnego Zebrania Członków,
 10. przyznawanie nagród lub nakładanie kar na członków Stowarzyszenia.

 

§ 21.

 1. Wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia, którzy nie wchodzą w skład Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób, które wybierają spośród siebie Przewodniczącego i jego Zastępcę.
 3. W razie potrzeby uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej uzupełniają jej skład osobowy w drodze kooptacji.
 4. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia przynajmniej raz na kwartał.

 

§ 22.

 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. sprawowanie kontroli wykonywania działalności statutowej (w tym gospodarczej) Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wypływającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie złożenia przez Zarząd stosownych wyjaśnień,
 3. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań i wnioskowanie w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium,
 4. wybór podmiotu, który dokonuje badania sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami właściwej ustawy. 

 

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 23.

 

 1. Majątkiem Stowarzyszenia są nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i inne prawa.
 2. Finansowanie działalności Stowarzyszenia następuje z następujących źródeł:
 1. składki członkowskie, opłaty wpisowe i inne świadczenia uchwalone przez Walne Zebranie Członków,
 2. dobrowolne wkłady i wpłaty członków Stowarzyszenia,
 3. dotacje,
 4. darowizny, spadki i zapisy,
 5. środki uzyskane z ofiarności publicznej, 
 6. wpływy z działalności gospodarczej.
 1. Dla ważności czynności prawnych w zakresie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia i nabywania składników majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa i Wiceprezesa Zarządu lub Prezesa Zarządu i upoważnionego członka Zarządu.

 

 

Rozdział VI 

Zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia 

 

§ 24.

Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia, poza obligatoryjnymi wypadkami wskazanymi w ustawach, może nastąpić wyłącznie na skutek uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 

§ 25.

W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zarząd wraz z Komisją Rewizyjną przekształcają się w Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia z uwzględnieniem zobowiązań na nim ciążących.

 

§ 26.

Majątek pozostały po pokryciu zobowiązań ciążących na Stowarzyszeniu zostaje przeznaczony na cel wskazany w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.   strona główna